Page 52 - Faaliyet_Raporu_2015

Basic HTML Version

Kurumsal Yapılanma
TMOK’un Kasım 2014 tarihi itibari
ile başlayan kurumsal yapılanma
çalışmaları, uzman danışmanlık desteği
ile uygulamalara ağırlık verilerek
devam etmektedir.
TMOK’ta kurumsal yapılanma
kapsamında ele alınan ve kurumun
daha sağlıklı bir şekilde büyüyerek
etkili yönetilmesi için sürdürülen
çalışmalar; kurumsal stratejilere uygun
etkili bir yönetim sistemi kurarak
sistemi sürdürülebilir kılmak, doğru
bir süreç yönetimi tesis ederek verilen
hizmetlerin iyileştirilmesini mümkün
kılmak ve organizasyon yapısında
kadroları belirleyerek görev tanımlarını
yapmak, insan kaynakları çalışma
kural ve yöntemlerini belirleyerek
insan kaynakları verimliliğini artırmak
amacını gütmektedir.
2015 yılı çalışmalarında Organizasyon
Yapısı, İnsan Kaynakları Yapısı ve İdari
İşlemler alanlarında yoğunlaşılmıştır.
Organizasyon Yapısı alanında
organizasyon şeması ve görev
tanımları belirlenerek tüm personele
dağıtılmıştır. İnsan Kaynakları Yapısı
ele alınarak İnsan Kaynakları El Kitabı,
işe alım ve işten ayrılma, eğitim, izin,
disiplin, seyahat ve avans yönergeleri
ile, bu yönergelerle ilgili talimat
ve formlar hazırlanmış, yürürlüğe
konularak uygulamaya başlanmıştır.
İdari İşlemler alanında hukuki işlemler,
bütçe, satın alma, toplantı yönetimi,
kütüphane kullanım vb idari yönergeler
ve bunlara ait talimatlar hazırlanmış ve
uygulamaya başlanmıştır.
Kurumsal yapılanma faaliyetimiz,
süreçlerin tanımlanması ve
performanslarının izlenmesi
amacı ile süreç odaklı yönetim
sistemi, insan kaynaklarının eğitim
ihtiyaçlarının tespiti ve bireysel
yetkinliklerin artırılmasına yönelik
eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile
performans yönetimi çalışmaları ile
sürdürülmektedir.
52