Page 72 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

72
Mali Rapor
2013 yılı Tahmini Bütçesi’nde gelirler ve giderler toplamı 6.200.000.- TL olarak kabul edilmiştir.
2013 yılı bütçe gelir ve giderleri dikkate alındığında faaliyet gelirlerimiz %64 oranında, faaliyet giderlerimiz ise %97 oranında
gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, toplam gelirlerimizin %81’i yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış ve yardımlardan,
%4’ü üye aidatlarından, %15’i ise mevduat faizi ve kur farkı gelirinden oluşmaktadır.
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
%
Bağış ve Yardımlar
3.225.350,34
81
Yurt içinden alınan bağış ve yardımlar
1.953.737,46
49,22
Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar
1.271.612,88
32,03
IOC ve EOC yardımları
Aidatlar
140.520,00
4
Gerçek Kişi Üye aidatları
35.520,00
0,89
Tüzel Kişi Üye aidatları
105.000,00
2,65
Faiz ve Kur Farkı Geliri
603.730,20
15
Banka mevduat faizleri
418.197,26
10,53
Döviz hesapları kur farkı geliri
185.532,94
4,67
Diğer Gelirler
80,70
0
Faaliyet Gelirleri Toplamı
3.969.681,24
100